۰

بيدادگری آمد

رفتی و غم آمد به سر جای تو ای داد
بيدادگری آمد و فرياد رسی رفت

|