۲

اسکناس‌های جعلی هفتصد تومانی!

Print Friendly, PDF & Email

می‌گويند يکی می‌خواست جعل اسکناس کند، رفت اسکناس هفتصد تومانی جعل کرد!

– بدون شرح!

  1. نکته‌ش اینجاست که محصول کار این جاعل اصل بوده.
    ***
    سناريو را عوض نکنيد. نگفتيم که مثلاً وزارت اقتصاد و دارايی خودش اسکناس هفتصد تومانی داده بيرون!

  2. بهرنگ says:

    در روايت دکتر عبدالکريم سروش (در زمان مرحوم نشريات زنجيره‌اى) اين کار را يکى از برادران «گروه فشار» انجام داده بود.
    العهدة و التفسير على‌الراوى

|