۱

دلجويی

سايه‌ی طوبی و دلجويی حور و لبِ حوض
به هوای سرِ کوی تو برفت از یادم
پاک کن چهره‌ی حافظ به سرِ زلف ز اشک
ور نه این سيلِ دمادم ببرد بنيادم
  1. Anonymous says:

    حافظا عشق و صابری تا چند
    ناله عاشقان خوشست بنال

|