۱

ايمان…

۱. حالِ خونين دلان که گويد باز؟
وز فلک خونِ خُم که جويد باز؟…
۲. قالوآ آمنا برب العالمين رب موسیٰ و هٰرون…و أورثنا القوم الذين کانوا يُستَضْعفون مشٰرق الأرض و مغٰربها التی بارکنا فيها…
۳. . . .
  1. سلام
    ایمان یا ریا امروز شناخت این دو از هم برای خود فرد دردرون خودش هم سخت وسهمناک است

|