۱

ایمان…

۱. حالِ خونین دلان که گوید باز؟
وز فلک خونِ خُم که جوید باز؟…
۲. قالوآ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و هٰرون…و أورثنا القوم الذین کانوا یُستَضْعفون مشٰرق الأرض و مغٰربها التی بارکنا فیها…
۳. . . .
  1. جهانگرد گفت:

    سلام
    ایمان یا ریا امروز شناخت این دو از هم برای خود فرد دردرون خودش هم سخت وسهمناک است

|