شراب خواه

چون نقش غم ز دور ببينى شراب خواه
تشخيص كرده ايم و مداوا مقرر است
براى دل صاحب سيبستان كه فقط گاهى اوقات دلتنگ قبله عالم مى شود! اگر چه مصاحبت ظهيرالملكوت و صدراعظم دولتى روز افزون است، بارى دل هواى قبله مقصود مى كند. چه كنيم ديگر:
من مى شناسم اين دلِ مجنونِ خود را!


Posted

in

by

Tags: