Search
Close this search box.

قبله عالم ویران شد

بابا داریم بیچاره مى شیم. دو روز تاج و تخت را رها کردیم به عشق ظهیرالملکوت. بدبخت شدیم!

بایگانی