تجاهلِ غربيان

بالاخره نقدِ کتابم را تمام کردم تا فردا به عنوان بخشی از ارزيابی نمره‌ی پايان ترم به استادم تحويل بدهم. برنارد لوييس کتابی دارد با عنوان «آيا چه خطا رفت؟» که سعيد حنايی کاشانی بخش پايانی و نتيجه‌گيریِ آن را به فارسی ترجمه کرده است (که به گمانِ من آن ترجمه ايرادهايی جزيی دارد). برنارد لوييس نماينده‌ی آن دسته از خاورشناسانی است که مقاصد و برنامه‌های سياسی‌شان همواره سايه‌ای سنگين بر رويکرد نقادانه و علمی‌شان دارد. لوييس علی‌رغمِ اينکه نکاتی واقعی را از جهان اسلام و دورانِ به قولِ او «انحطاطِ» مسلمين گوشزد می‌کند، متأسفانه همواره در سطح می‌ماند و گزارش‌هايی کليشه ارايه می‌دهد که حتی از يک شاگرد دبيرستانی ايرانی نيز ساخته است. ناتوانی غربيان در فهمِ پيچيدگی‌های عالم اسلام و عدم تمايل‌شان برای فهم بخش بزرگی از جمعيت کره‌ی زمين، معضلی است که به زيانِ هر دو طرفِ ماجرا تمام شده است. مايه‌ی دريغ است که چنين نويسندگانی هستند که برای سياستِ خارجیِ دولِ مقتدرِ جهان خط و مشی فکری تعيين می‌کنند. اگرمجالی باشد خلاصه‌ای از نوشته‌ام را به فارسی در وبلاگ خواهم آورد.
حال که يادِ دانشگاه افتادم، حضرت استاد را (سمت راست، البته. سمت چپی منم) تماشا کنيد:


Posted

in

by

Tags: