Search
Close this search box.

بدون شرح

سال‌ها پیش، خیلی وقت پیش از آن‌که مدرسه بروم با خواهر اول


 خیلی وقت پیش‌تر از عکس بالایی. وقتی که تازه راه رفتن یاد گرفته بودم. با پدر در یکی از نخستین زمستان‌های حیات.

بایگانی