شباویز

ای مرغ سحر!‌ ناله به دل بشکن!
هنگامه‌ی آواز شباویز است!

بایگانی