Search
Close this search box.

بهاران؟ خجسته باد؟

امروز سالگرد ۲۵ سال انقلاب ایران است. این موسیقی را بشنوید (بهاران خجسته باد) و آن روزهای نخست را به یاد بیاورید. ببینید در آن روزها چه حالی داشتید؟ چه احساسی نسبت به ایران، انقلاب، شاه، و تحولات ایران داشتید؟ چه آرزویی برای ایران داشتید؟ اصلاً آرمانِ شما چه بود؟ امروز آرمان‌تان چیست؟ امروز چه می‌خواهید؟ آیا هنوز هم ایرانی هستیم؟ به آنان که با قلم قوانین دهر را . . . هنوز آیا قلم را همان قدرت هست یا نه؟ قلم دیگر چه کاری می‌تواند بکند؟ به چشمِ جهانیان ما امروز چه هستیم و چه جایگاهی داریم؟ اصلاً جهانیان برای ما مهم هستند؟

بایگانی