Search
Close this search box.

از پیامبر عاشق!

این روزها کار زیاد دارم و اتفاقاً دست و دلم هم به هیچ یک از کارهای خودم نمی‌رود چه برسد به اینکه بخواهم به احوالِ ملکوت رسیدگی کنم که قاعدتاً کارِ حاشیه‌ای من باید باشد. باری دانیال که لطفش همیشه شامل حالِ من بوده است، زحمت سامان دادن برخی از این صفحات را کشیده است. تنها فهرست وار نام اینها را می‌آورم. اولی تماماً کار دانیال است و در بقیه زحمت لوگوها را او کشیده است:
چرخ و فلک
خیال تشنه
عطر یاس
اشارت (که تازگی به این وادی رسیده است!)

بایگانی