Search
Close this search box.

کمان گوشه‌نشینى و تیر آهى کو؟

این روزها شدیداْ گرفتاریم. شاید مجالى فراهم شد و در این روزهاى آتى باز سرى بدین پهنه‌ی پریشان زدیم. عجالتاْ مترددین این دیار نکته‌اى را به خاطر بسپارند و سرى به کاتب کتابچه بزنند و آخرین مطلب «پوزشى و خواهشى» را بخوانند. شاید کسى از نازنینان که مقیم دیار هلند باشد، بتواند ظهیرالملکوت ما را در امرى اضطرارى یاری برساند.

بایگانی