Search
Close this search box.

ما را بس نقد بازار

ما را بس
نقد بازار جهان دیدم و آزارِ جهان / گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
قصر فردوس به پاداشِ عمل می بخشد / ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس

بایگانی