Search
Close this search box.

کلن بسیار خوب! بنده امروز

کلن
بسیار خوب! بنده امروز رسیدم به ولایت کلن. بنده خدا سایه به من می‌گه تو کلن رو بلدی یا نه. ولی مث اینکه زیاد خنگ نیستم و آدرسا رو خوب پیدا می‌کنم تو مملکت آلمانیای بی‌زبون. امروز صبح اینقدر حرصم در اومده بود که به هادی گفتم ببین با اینا آلمانی صحبت نکن. می‌خوام انگلیسی باهاشون حرف بزنم از خودشون خجالت بکشن! ولی همه‌شون دست و پاشونو گم می‌کنن وقتی می‌خوان انگلیسی حرف بزنن!! برای فائزه هم بعدا خواهم گفت چرا آلمانی به نظر من خشنه. عجالتا اینا رو داشته باشین تا بعد

بایگانی