Search
Close this search box.

آن زخم‌های مقدس به آن

آن زخم‌های مقدس
به آن زخم‌های مقدس قسم / که جز زخم مرهم برای تو نیست
این هم شد تقدیر ما!

بایگانی