Search
Close this search box.

به هرزه چطورم؟ یا چطوری

به هرزه
چطورم؟ یا چطوری می‌گذره؟ خب معلومه: به هرزه!
عمری که مرد عاشق بی دوست می‌گذارد
هرگز روا نباشد کز زندگی شمارد

بایگانی