اسفند ۲۳, ۱۳۸۱

نگاه دار . . .!

نگاه دار . . .! گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند نگاه دار سرِ رشته تا نگه دارد دلا معاش چنان کن که گر بلغزد

به هرزه چطورم؟ یا چطوری

به هرزه چطورم؟ یا چطوری می‌گذره؟ خب معلومه: به هرزه! عمری که مرد عاشق بی دوست می‌گذارد هرگز روا نباشد کز زندگی شمارد