نمی‌گذارندم هوای روی تو دارم،

نمی‌گذارندم
هوای روی تو دارم، نمی‌گذارندم
به کوی تو مگر این ابرها ببارندم

بایگانی