Search
Close this search box.

حکم خاتمت

اگر این فیلم تصادف (Crash) را ندیده‌اید، حتماً یک بار هم که شده ببینیدش. عمیقاً آدم را تکان می‌دهد. فیلمی است سرشار از تجربه‌های وجودی. هیچ کس نمی‌داند که کی‌ست و بعد چه خواهد کرد و چه خواهد شد. کارگردان هزار و یک صحنه‌ی غریب را که همیشه برای همه‌ی ما رخ می‌دهد کنار هم نهاده است. فرق‌اش این است که ما توجه چندانی به قبل و بعد ماجراها نداریم و همیشه یک رویه‌ی همه‌ی انسان‌ها را می‌بینیم و بر اساس همان قضاوت‌شان می‌کنیم. وقتی فیلم را می‌دیدم این بیت حافظ یکسره پیش چشم‌ام بود:
حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است
کس ندانست که آخر به چه حالت برود
خدا عاقبت همگی ما را ختم به خیر کناد!
بایگانی