Search
Close this search box.

وضعیت قرمز تا اطلاع ثانوی

این دو سه روز دوباره مشغول اسباب‌کشی دیگری هستیم (از خیر سر صاحب‌خانه‌ی مردم‌آزار و بدقول بی‌مبالات). این چند روز به زحمت به وبلاگ و مخصوصاً امور ملکوت می‌رسم. از همه‌ی دوستان و بزرگوارانی که در این چند روز ای‌میل زده‌اند و درخواستی داشته‌اند، عذرخواهم تا چند روز دیگر که کمی مستقر شویم. خانه‌ی تازه هم تا چند روز اینترنت ندارد و اگر چیزی ببینم در محل کارم خواهد بود (مگر این‌که باز چشم‌مان به جمال وایرلسی دیگر در آن‌جا روشن شود!). شنبه و یکشنبه‌‌ی آتی و شاید بعدی دور از اینترنتیم، تا دوباره وضعیت عادی شود. فعلاً وضعیت قرمز است تا اطلاع ثانوی. داریم می‌رویم پناهنگاه!

بایگانی