Search
Close this search box.

نوشافرین ملکوت

عضو تازه‌ی سرزمین ملکوت که تازه پای‌اش به لندن رسیده است، دیشب طی مراسمی ویژه میهمان و مقیم ملکوت شد. مزید اطلاع اهالی ملکوت و سایر مترددین وبلاگستان یادآوری کردیم. به نوشافرین خوشامد می‌گوییم.

بایگانی