Search
Close this search box.

پینگ‌های آزاررسان

این ماجرای پینگ‌های بی‌خود و بی‌جهت،‌ جدی شده است. یک نفر بیکار یا بیمار نشسته است و همین‌جوری از سر بخار معده صفحات ملکوت را پینگ می‌کند. این صفحه‌ی اصلی را تا مدتی بر می‌دارم تا خیال طرف راحت بشود. از این به بعد، از لینک‌های صفحه‌ی خودتان و آدرس‌های مستقیم وبلاگ‌ها، صفحات حلقه‌ی ملکوت را بخوانید تا آن بیکار برای‌اش کار آبرومند و نان و آب‌داری پیدا شود و دست از این مسخره‌بازی‌ها بر دارد!

گمان می‌کنم باید اهالی وبلاگ تدبیری جدی برای این ماجرای پینگ‌های بی‌حساب و کتاب بیندیشند. فکر نمی‌کنید خوب باشد با این بلاگ‌رولینگ مادر مرده تماسی بگیریم و این ماجرای مضحک را به آن‌ها بگوییم؟ کسی راهی می‌داند؟

پ.ن. مقصودم از صفحات حلقه‌ی ملکوت،‌ وبلاگ‌های مختلف است. کسی که پینگ می‌کند، آدرس وبلاگ‌ها را پینگ می‌کند، نه یک مطلب یا انتری خاص را.

بایگانی