Search
Close this search box.

نغمه‌های رمضانی

امسال آن بخش نغمه‌های رمضانی طربستان چند روزی دیرتر به روز شده است. اشکالی هم ندارد البته. علاوه بر این‌که این‌ها در فایل‌های طربستان موجود بودند، دیده‌ام که امسال در چند جای دیگر مجموعه‌ی این‌ها به اضافه‌ی قطعات دیگری در وب موجود هستند. در طربستان قدیمی، در بخش نغمه‌ی روز، آواز افشاری شجریان، دعای ربنا، اسماء الله و اذان مؤذن زاده را گذاشته‌ام. فرصتی باشد، این‌ها را به طربستان تازه هم می‌افزایم که بشود پشتِ سر هم این‌ها را گوش داد بدون این‌که ناچار به دخالتِ دستی باشیم.

پ. ن. این هم طربستان رمضانیه:

به جای فایل‌های قدیمی، از فایل‌هایی که در «آخرین جرعه‌ی جام» بود استفاده کرده‌ام. بعضی‌ها هم که اساساً در طربستان قبلی وجود نداشتند.

بایگانی