آینه

روی جانان طلبی، آینه را قابل ساز
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
بایگانی