Search
Close this search box.

نان و جان

تو که از نانِ خویش گذشتن نتوانی، از جانِ خویش چگونه خواهی گذشتن؟

– یک نفر!

بایگانی