Search
Close this search box.

بعد السفر

خسته و هلاک از سوئد برگشته‌ام امروز. دارم از خستگی می‌میرم. دو ساعت دیگر جلسه‌ای دارم که مجال خوابیدن به من نمی‌دهد. جان که بگیرم از سوئد می‌نویسم. این بار تجربه‌ی سوئد شیرین‌تر از بار پیش بود.
بایگانی