فراقِ یار…

در این ماتم هزار سال هم می‌توان گریست
بایگانی