۰

سايه‌ی صبور! اين هم سايه‌

سايه‌ی صبور!
اين هم سايه‌ در حال خوندن پرت و پلاهای من!

|