۱

غرامت

درويش! مکن ناله ز شمشير احبا
کاين طايفه از کشته ستانند غرامت!
  1. ارغوان says:

    بسيار زيبا بود!
    .:: سودای محال ::.
    در نیوشای خرد.

|