۰

آينه

Print Friendly, PDF & Email
روی جانان طلبی، آينه را قابل ساز
ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود

|