از ملال

بی نازِ نرگسش سر سودايی از ملال
همچون بنفشه بر سر زانو نهاده‌ايم
عمری گذشت تا به اميد اشارتی
چشمی بر آن دو گوشه‌ی ابرو نهاده‌ايم


Posted

in

by

Tags: