سیل خیز از نظرم، رهگذری نیست که نیست

شرح و بیان ندارد.


بایگانی