Search
Close this search box.

کرمانیه‌ی ۳

برف می‌بارد! کرمان هوای‌اش برفی است! باور کردنی نیست. هنوز ساعتی نگذشته است که برای کاری تا ارگ رفته بودیم و قدم زنان خیابان شریعتی را طی کردیم. هوا صاف بود. این چند روز مرتب باران می‌بارید، اما اکنون برف می‌بارد. برف می‌بارد به خاک ستم‌کشیده و سوخته‌ی کرمان. برف با دانه‌های درشت‌اش زمین تشنه‌ی اینجا را نوازش می‌دهد. نمی‌دانم این برف دانه‌درشت چه اندازه تاب می‌آورد. اما دیدن این برف برای من که در این دو سال اخیر به ندرت برف دیده‌ام، شوق انگیز است.

بایگانی