Search
Close this search box.

نهایت مهر دیشب ضمنِ فیلمی،

نهایت مهر
دیشب ضمنِ فیلمی، قطعه‌ای از آوازِ دولتمند خالوف، خواننده‌ی بنام تاجیک رو گوش می‌دادم که این ابیاتو می‌خوند (فکر کنم مالِ میر سید علی همدانی باشه):
هر که ما را یاد کرد ایزد مر او را یار باد / هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد
هر که اندر راهِ ما خاری فکند از دشمنی / هر گلی کز باغِ وصلش بشکفد بی‌خار باد
در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار / هر که ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد
به این می‌گن آخر عاشقی!

بایگانی