۳

حديث غيبت

Print Friendly, PDF & Email

معلوم است که سرم خيلی شلوغ است! اين همه سمينار و درس و کلاس با اين برنامه‌ی سنگين مجالی برای کارِ ديگر نمی‌گذارد. آدم فقط آش و لاش به خانه می‌رسد و تا خودش را جمع و جور کند دوباره صبح شده است و روز از نو روزی از نو! تازه کلاسم با ديويد چندلر تمام شده است و بايد بروم جزوه‌های درس جان کين را از منشی‌اش بگيرم برای جلسه‌ی آينده. بعد هم از اين ساختمان به آن ساختمان پی کارهای اداری و نامه امضا کردن‌ها.
باری آمدم همين يک نکته را بگويم برای لندن نشينان و آنها که بی‌خبرند. فردا شب دکتر سروش در دانشگاه ما سخنرانی دارد. عنوان سخنرانی «دين و قدرت» است. محل برگزاری هم همان مکان پيشين است يعنی ساختمان اصلی ريجنت استريت و نزديکترين ايستگاه قطار، ايستگاه آکسفورد سرکس است. سخنرانی ساعت هفت شروع می‌شود. همين ديگر. بروم که خيلی کار دارم.

  1. baran says:

    خسته نباشيد …….

  2. ظهيرالملکوت says:

    رنج علم از قبله عالم دور باد! عجبا از حضرت سلطان که عالم اسرار غيب‌اند و در هر وادی به طرفه‌العينی حاضر و در حل هر مشکلی ماهر، چرا در جمع ملاحده، لعنهم الله علی حده، می‌نشيند و جامه تواضع می‌پوشند و جهل آن‌ها را علم می‌نگارند و از فضل خود چنين می‌نمايند که کسب معرفت می‌کنند؟ ملکا، پادشاها! به صلاح مملکت نيست که رعيت بی سر و پا در اطراف و اکناف عالم مجاز، همه نه يک بار که صد بار واقف شوند که شما داريد درس می‌خوانيد. والله بالله خوب نيست بابا. جناب خسروانی که در هر موضوعی يدی طولا دارند و مشيت الاهی بر اين قرار گرفته که در هر بابی با چشم بسته نظرافشانی کنند و در منظر بنشينند، چه نيازی به رفتن به اماکن شبهه‌ناکی مثل دانشقاه دارند؟ مگر آن که قبله عالم برای تحکيم فرامين و فرمايش خود نياز به نقل قول از مشتی ناشسته‌روی ناپاک دل داشته باشند. و و الله عالم با قبله عالم!

  3. marzieh says:

    تو مي روي به سلامت .سلام ما برساني…جاي ما را هم خالي كنيد…شركت در جلسات دكتر سروش براي هم نسلهاي من كه تا خودشان را شناختند .دكتر ديگه ايران نبود.مثل خواب مي مونه…

|