۰

معلوم نشد می‌دهد هر کسش

معلوم نشد
می‌دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد / که دلِ نازکِ او مايلِ افسانه‌ی کيست؟

|