Search
Close this search box.

بهمن ۲۳, ۱۳۸۴

تلخ‌کامی‌های خودکامی

یکی دو روز پیش، با دوستی، خویشاوندی، سخنی می‌رفت از کار و بار و روزگارش. گفت من هر کار بخواهم می‌کنم و زیر بار هیچ

طربستان در هوا

فایل‌های موسیقی طربستان موقتاً روی هواست. مدتی پیش ناچار به نقل مکان فایل‌ها شدیم و نتیجتاً تعداد زیادی از آن‌ها هنوز آدرس‌های‌شان درست نشده است.