فروردین ۱۶, ۱۳۸۷

فصوص الحکم کارنامه

امروز در اداره به کتابی برخوردم که به تازگی در ایران چاپ شده است: فصوص الحکم ابن عربی! فصوص الحکم کتاب تازه‌ای نیست برای چاپ.