Search
Close this search box.

آبان ۲۶, ۱۳۸۴

ز درس فقه چه آموختند؟

این ابیات نزاری قهستانی شب مرا ساختند: جهان خراب شد از عالمان وقف تراشبرو نزاری و جز در لباس جهل مباشدر این مزارع دنیا به