مهر ۱۳, ۱۳۸۴

طربستان رمضانی

ماه رمضان بر میهمانان محبوب آسمانی خجسته باد. ملکوت (ادنا یا اعلی‌اش) هم در طربستان به میهمانی حضرت می‌رود. در ماه رمضان، بخش نغمه‌ی روز،