اردیبهشت ۶, ۱۳۸۴

از مشکلات علم تاریخ

در علوم انسانی یکی از علومی که شاید جفای زیادی بر آن رفته است، تاریخ است. شاید اگر امروز به کسی بگویند تو تاریخ نمی‌دانی