خرداد ۲۶, ۱۳۸۳

الواح جزمیت و هنر ایدئولوژیک

  یکمدیر زمانی است که می‌خواهم یادداشتی برای سایت به اصلاح فرهنگی و ادبی لوح بنویسم که یا فرصت آن را نمی‌یافتم و یا حال