فروردین ۱۲, ۱۳۸۶

سپیده‌ای که تنها یک بار دمید

من هنوز ایران زندگی می‌کردم. مدت زیِادی نمی‌گذشت که با پرویز مشکاتیان از نزدیک آشنا شده بودم، شاید حدود یک سال بود یا کمتر. کار