خرداد ۱۲, ۱۳۸۴

مهربونی

چه خوش بی مهربونی هر دو سر بیکه یک سر مهربونی دردسر بیاگر مجنون دل شوریده‌ای داشتدل لیلی از او شوریده‌تر بی