دی ۱۷, ۱۳۸۲

محبوبِ من وطن

پریروز در میان مشغله‌های فراوان حوالی ظهر بود که نزد مشکاتیان بودیم تا دیداری تازه کنیم و نسخه‌ای از فیلم چرخ و فلک را به