Search
Close this search box.

شهریور ۴, ۱۳۸۲

از بس که چشمِ مست . . .

امروز هم پس از آنکه باز هم نیمروز از خواب برخاستیم،‌ از خانه برون آمدیم و به تفرج پرداختیم. سیر آفاق و انفس نمودیم و