Search
Close this search box.

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۸۲

در و دیوار و دار

در و دیوار و دار و درخت گفتن که چرا همش از خودم عکس و گرفتم و از در و دیوار نگرفتم. خوب از در