۳

پيام محمد

سال‌های درازی دنبال موسيقی متن فيلم «محمد رسول الله» می‌گشتم. موسيقی‌اش را موريس ژار ساخته است. گوش بدهيد و لذت ببريد.