۱

رندانِ تشنه‌لب را، آبی نمی‌دهد کس…

یک قدم به جلو؛ يک قدم به عقب. «سرها بريده بینی، بی‌جرم و بی‌جنايت….»