۲

چه خبر؟

ارزانی، فراوانی، نعمت، آسايش، رفاه، نداشتن ترس، نبودن تحقير، وفورِ امنيت و امیدِ بی‌اندازه؛ هيچ دشمنی هم تا به حال هيچ صدمه‌ای نتوانسته به ما بزند. از خدا چه می‌خواهیم ديگر؟

پ. ن. اين‌ها قاعده است؛ هر استثنایی هم اگر احياناً، دور از جان، زبان‌ام لال، پیدا کرديد (که اصلاً محال است پیدا کنید)، حتما «قول صاحب غرضان‌ است» و وسوسه بیماردلان و توطئه‌ی دشمنان و ریزش نیروهای سابقاً وفادار و امروز گمراه و از این جور حرف‌ها ديگر!